Oma kaivos

Saamelaiskäräjät vastustaa kullanhuuhdontalupien jatkolupia sekä uusia lupia  (5.12.2016)

Saamelaiskäräjät on antanut yhteislausunnon Tukesille koskien kullanhuuhdontalupahakemuksista Ivalojokeen laskevien Sota-, Uiem- ja Kyläjokien sekä niihin laskevien sivuhaarojen alueille. Saamelaiskäräjät  vastustaa  kaikkien kullanhuuhdontalupien myöntämistä ko. alueelle. Lausunto on 10 sivua pitkä, allekirjoittajina ovat Tiina Sanila-Aikio puheenjohtaja ja Anni-Helena Ruotsala ympäristösihteeri.

 Tässä on lyhyt yhteenveto lausunnosta ja perusteista ilman lakiviitteitä.

 Kaivoslain mukaan kullanhuuhdontalupaa ei saa myöntää, jos luvan toiminta:

          yksin tai yhdessä muiden vastaavien lupien tai alueiden muiden käyttömuotojen kanssa olennaisesti heikentäisi saamelaisten kotiseutualueella edellytyksiä harjoittaa perinteisiä saamelaiselinkeinoja taikka muutoin ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria.

          aiheuttaisi erityisellä poronhoitoalueella huomattavaa haittaa poronhoidolle

 Lausunnon ydinasia on se, että ko. alue on niin tiheästi kullanhuuhdonnan piirissä, että ne haittaavat Kutturan siidan viiden poroperheen toimintaa alueella. Kolme asiaa tulee selvemmin esille lausunnossa:

 1.       Sota- ja Uiemjokien rantatörmät ovat korvaamattomia siidan porojen ravinnonsaannille talvella, alue on ainoa jäljellä oleva talvilaidunalue.  Alueen voimakkaan metsätaloustoiminnan sekä laajojen suoalueiden vuoksi porojen talvilaidunalueet rajoittuvat jokien, erityisesti  Sota- ja Uiemjokien, varsille.

 2.       Porojen liikkuvuus ja kuljetus on vaikeutunut kullanhuuhdonnan takia. Nykyiset ja käsittelyssä olevat luvat kattavat esimerkiksi lähes koko Sotajoen keskiosan alueen. Mikäli porot eivät enää pääsisi ylittämään Sotajokea, menettäisi siida/tokkakunta noin 16 km2 kokoisen laidunalueen kullanhuuhdontatoiminnan takia.

 3.       Lapiokaivussa ei vaadita laskeutusaltaita eikä huuhdontaveden kierrätystä, näin jokeen pääsee lietettä, joka tuhoaa kalojen kutualueita ja saamelaiset kalansaaliit pienenevät.

 Suora lainaus sivulta 8

 ”Ottaen huomioon,  että  1) Sota- ja Uijemjokien alueelle kohdistuu yhteensä 77 kpl voimassa olevia ja haettuja kullanhuuhdontalupia, 2) ettei lapiokaivussa yleensä kierrätetä vettä tai käytetä laskeutusaltaita, vaan huuhdontavesi valuu suoraan vesistään, sekä 3) ettei kaivosviranomainen ole toistaiseksi asettanut riittäviä lupamääräyksiä veden ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja siten kalastusmahdollisuuksien turvaamiseksi.  Saamelaiskäräjät  katsoo,  että kullanhuuhdontatoiminnasta ko. alueella yhdessä muiden alueen käyttömuotojen kanssa heikentää oleellisesti saamelaisten edellytyksiä harjoittaa perinteisiä saamelaiselinkeinoja taikka muutoin ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria. Tämän vuoksi Saamelaiskäräjät katsoo, ettei vireillä olevia ja vastaavia haettuja kullanhuuhdontalupia tule myötää Sota- ja Uiemjokien sekä niihin laskevien haarojen varsilla.” (sama koskee myös Kyläjokea).

 Suora lainaus sivulta 5

”Porosta saadaan myös pääosa saamen käsitöissä tarvittavasta materiaalista. Mikäli poronhoidon harjoittamisedellytykset alueella katoavat kullanhuuhdontatoiminnan vuoksi, katoaa poronhoidon myötä vähitellen myös alueen saamelainen kulttuuri ja kieli.”

 Yllättävintä lausunnossa on vastustus myös lapiokaivua kohtaan. Aikaisempien tietojen mukaan Saamelaiskäräjät eivät valita lapiokaivuluvista.

 Jatkossa kaikki ko. alueen kullanhuuhdontaluvan hakijat saavat kyseisen lausunnon kommentoitavakseen. Kullankaivajain Liitto voisi ottaa yleisesti kantaa lausuntoon ja ohjeistaa jäseniään lausunnon vastineen laatimisessa.

Miten, missä ja milloin kullankavajaksi

Pikkuhiput vaskoolissa

Pikkuhiput vaskoolissa

Kullankaivajaksi ryhtyminen ei ole aivan helppoa ja yksinkertaista. Kullanhuuhdonta on usein välineurheilua ja kallistakin kuten monet muut harrastukset (rännit, pumput sekä lupamaksut). Mutta alkuun pääsee myös edullisesti, tarvitaan vaskooli ja lapio. Vaskoolin voi ostaa nettikaupasta www.hipputeos.fi tai monesta Saariselän kaupasta.

Hipputeoksen vaskoolien mukana on kultahiekkaa, jossa on muutama pieni kultahippu, pääset heti kokeilemaan vaskausta ja löydät ensimmäiset omat kultahiput.

Vaskauspaikat

Omaa kaivupaikkaa ei tarvitse eikä kannata hankkia ensimmäisille huuhdontaretkille.

Vaskaamista pääsee kokeilemaan ilmaiseksi Lapin Kullankaivajain Liiton huuhdontapaikoille liittymällä liiton jäseneksi, katso paikat Liiton sivuilta http://www.kullankaivajat.fi/page21.php. Liiton huuhdontapaikoilla voi käyttää myös ränniä.

PAL02OIMG_1591


Palsinojalla on Liitolla yksi suositummista kaivupaikoista

Sateenkaarenpäässä ovat rännit valmiina päiväkävijöille

Sateenkaarenpäässä ovat rännit valmiina päiväkävijöille

Maksullisia huuhdontapaikkoja on muun muassa Tankavaaran Kultakylässä, Laanilan Savottakahvilalla, Saariselän Panimoravintolalla sekä Kullanhuuhtomo Sateenkaarenpäällä Laaninojalla.

Vaskausohjeet ovat sivullamme ”Ohjeita/vaskaus”.

Kullanhuuhdonta

Perusränni, jossa kumirihlat

Perusränni, jossa kumirihlat

Vaskaamalla ei käsitellä suuria maamassoja. Jos kultakuume on jo saanut ylivallan, niin vaskaamisen jälkeen on aika hankkia ränni varusteineen ja vesipumppu. Rännittämään pääset Liiton huuhdontapaikoille sekä joillekin vuokrapaikoille. Rännin mitoituksesta ja rihlojen suunnittelusta lähtee ”varustelukierre”. Ensimmäiseksi ei kannata lähteä kehittelemään omia ideoitaan, vanha ja koettu perusränni, rautarihla ja/tai kumimatto, riittää aluksi. Hipputeokselta saat valmiina alumiinisen rännin. Katso rännittämisohjeita ”Ohjeita/huuhdonta”.

Liiton valtauksella ja vuokrapaikoilla et voi varata itsellesi löytämääsi hyvää kaivumonttua, vaan kun poistut paikalta, niin seuraava kaivaja voi jatkaa samalla montulla. Silloin tulee mieleen hankkia oma huuhdontapaikka.

Milloin

Kullanhuuhdontaa voi harrastaa lämpötilan ollessa plussan puolella. Pakkasella rännit ja varusteet jäätyvät. Normaalisti kaivukausi alkaa kesäkuun alkupuolella, kovan talven jälkeen maa voi olla jäässä jopa juhannukseen saakka. Lämpiminä syksyinä rännitys onnistuu lokakuun alkupuolelle. Lapiorännitys loppuu käytännössä syyskuun puolivälissä, kylmän veden kanssa läträäminen ei ole herkullista.

Kullanetsintä, missä kultaa on

Huuhdontakultaa, eli sorassa tai moreenissa olevaa kultahiekkaa tai hippuja, löytyy Suomessa Lapissa muutamilla alueilla. alueet voidaan nimetä seuraavasti: Ivalojoki sivujokineen ja puroineen, Lemmenjoki, Laanila, Tankavaara sekä uusimpana Vuotso. Muualtakin irtokultaa on löytynyt, mutta ei niin paljon, että kaivaminen on ollut tuloksellista ja olisi aiheuttanut ”kultaryntäyksiä”.

Kaivoslaki 2011 muutti kullanhuuhdonnan perusteita. Kullanhuuhdontavaltaukset

KEENEN etsintäpaketti, mukana on: vaskooli, seula (kolme eri tiheyttä, kultaputki sekä ilmapumppu kuivan hiekan "vaskaukseen"

KEENEN etsintäpaketti, mukana on: vaskooli, seula (kolme eri tiheyttä), kultaputki sekä ilmapumppu kuivan hiekan ”vaskaukseen”

muuttuivat kullanhuuhdontaluvaksi. Lupa-alueen suurin pinta-ala on 7 ha (2016 alkaen).

Kullan etsintään vaskoolilla ei tarvita lupaa, mutta siitä pitää ilmoittaa maanomistajalle; millä alueella haluat etsiä kultaa ja ottaa vähäisiä näytteitä vaskoolilla. Lapissa ilmoitus tulee lähettää Metsähallituksen Ivalon palvelupisteelle

Ivalontie 10, 99800 Ivalo
Lähetä sähköposti, jossa kerrot millä alueella, milloin ja ketkä etsintää tekee.

Ota kuva tietokoneen ruudulta kaivosrekisteri kartasta puhelimen kameralla. Kartta kulkee aina mukanasi.

Ota kuva tietokoneen ruudulta kaivosrekisteri kartasta puhelimen kameralla. Kartta kulkee aina mukanasi ja näet mitä alueet ovat vapaana. Pidä kuitenkin aina myös paperikartta mukana, siitä ei lopu virta.

Ennen maastoon menemistä tulee selvittää missä voimassaolevat valtaukset ja huuhdontalupa-alueet sijaitsevat sekä alueet, joille on jo haettu huuhdontalupaa. Näille alueille ei voi mennä tekemään tutkimuksia. Tukesin kaivosreksiterikartan voimassaolevista ja hakemuksista löydät täältä http://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri//.

Huuhdontaluvan hakeminen

Uusi kaivoslaki muutti kullanhuuhdonnan asemaa kaivoslaissa. Enää ei haeta valtausta kullanhuuhdontaa varten vaan kullanhuuhdontalupa. Kaivospiirit kullanhuuhdontaa varten muutetaan myös kullanhuuhdontaluviksi. Koneellinen kullanhuuhdonta kiellettiin Lemmenjoen kansallispuiston alueella siirtymäajan jälkeen. Kullanhuuhdontakorvaus maanomistajille on 50 euroa/ha. Katso kaikki kustannukset ”Oma kaivos/Oman kaivoksen kustannuksia”

Uusi kullanhuuhdontalupa on voimassa 4 vuotta tämän jälkeen voi hakea uusintalupaa, joka voi olla voimassa jopa 10 vuotta. Lisäaikaa voi hakea niin monta kertaa, kun haltija haluaa ja alueella on ollut toimintaa.

Kullanhuuhdota-alueella ei ole karenssiaikaa. Kun kullanhuuhdotalupa on rauennut, niin samalle alueelle voi välittömästi hakea uutta lupaa, kuka ehtii.

Kullanhuuhdonta luvat kannattaa tehdä heti kerralla mahdollisimman täydellisesti. Jos lupahakemus on oleellisesti puutteellinen, niin toinen hakija, joka on tehnyt jälkeenpäin perusteelisen hakemuksen pääsee etusijalle hakemuksen käsittelyssä.

Vuosittain on annettava selvitys talteen otetun kullan sekä käsitellyn maan määrästä, kaivuuseen osallistuneiden henkilöiden määrä henkilötyöpäivinä, työskentelyaika sekä tehdyt maisemointi- ja jätehuoltotoimenpiteet. Selvitys on jätettävä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Hakemukset voi täyttää netissä Tukesin sivulla. Alla linkit lisätiedoista ja hakemuslomakkeisiin.

Lisätietoja myös Kullankaivajan oppaasta.

 

LISÄTIETOJA HUUHDONTALUVASTA

Terho Liikamaa Tukesista piti esitelmän Lapin kullankaivajain liiton Kultaseminaarissa talvella 2012 uuden kaivoslain vaikutuksista kullanhuuhdontaan. Alla on linkit esitelmään sekä sekä ote kaivoslaista ja Tukesin kullanhuuhdonnan lomakkeet.

Lue tästä  120120 Kullanhuuhdonta uudessa kaivoslaissa – LKLn seminaariristeily

 Katso myös Tukesin linkki sivun oikealla reunalla.

Ote uudesta kaivoslaista kullanhuuhdonnan osalta

Kaivoslaki ote kullanhuuhdonta
 

Kullanhuuhdontalupahakemus  ja muut lomakkeet Tukesin sivulla

Kullanhuuhdontalupa hakemus pdf
 
Vuosittainen selvitys kullanhuuhdonnasta pdf
 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma pdf
 
 
 
 

Vastaa