Hakemukset viivästyvät

Luparuuhka purkautuu

Päivitys 2.12.2016  Tukes on tehnyt ensimmäisen 10 vuotisen lupapäätöksen 1.12.2016. Nyt on tulossa uusia päätöksiä. Toivottavasti ruuhka purkautuu kesäksi 2017 mennessä.

 

Kultaseminaarissa tammikuun 2016 lopulla Tukesin edustaja Pasi Molkoselkä kertoi, että kullanhuuhdonlupien käsittely on nytkähtänyt eteenpäin. Joillakin hakijoilla lupa on ollut käsittelyssä kaksi kaivukautta.

Tämän vuoden aikana on 3.3.2016 mennessä tehty 15 lupapäätöstä ja odotettavissa on, että ruuhka purkautuu kesään mennessä. Toivotaan parasta.

 

Kullanhuuhdotalupien uusiminen viivästyy?

Alla oleva artikkeli ”Kullanhuuhdotalupien käsittely viivästyy” on julkaistu 16.7.2014. Tämän jälkeen ei ole myönnetty (9.1.2015 mennessä) yhtään uutta huuhdotalupaa.

Tukesista informoitiin, että saman asian vuoksi myös jatkoaikakäsittelyt saattavat viivästyä.

Jatkohakemus tulee päätöksen mukaan hakea kaksi kuukautta ennen luvan raukeamista. Lupaa on kuitenkin syytä hakea jo aikaisemmin, puolivuotta ennen, jotta hakemukset eivät ruuhkautuisi. On jopa vaara, ettei hakemuksia pystytä käsittelemään ennen nykyisen luvan päättymistä ja silloin ollaan ”sopimuksettomassa tilassa”. Miten käy huuhdonnan tänä aikana? Sitä selvitellään Kullankaivajain Liiton toimesta.

Kullanhuuhdotalupien käsittely viivästyy

Julkaistu: 16.7.2014  | Kirjoittanut: isomus

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään KHO:2014:111 pitänyt voimassa Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksen kumota imageTukesin kullanhuuhdontapäätöksen Selperinojalle 6.6.2012 perusteena, ettei Tukes ole riittävästi selvittänyt kullanhuuhdontalupien mukaisesta toiminnasta saamelaiskulttuurille aiheutuvia vaikutuksia.

(Rovaniemen hallinto-oikeus on, toimitettuaan asiassa katselmuksen, valituksenalaisella päätöksellään 26.6.2013 saamelaiskäräjien valituksesta kumonnut Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päätöksen 6.6.2012 ja palauttanut asian Tukesille uudelleen käsiteltäväksi.)

OTE PÄÄTÖKSESTÄ KHO:2014:111

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston menettelyn arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on A:n kullanhuuhdontalupahakemuksen johdosta varannut Saamelaiskäräjille 6.3.2012 päivätyllä kirjeellään kaivoslain 38 §:n mukaisessa tarkoituksessa mahdollisuuden selvittää hakemuksen mukaisesta toiminnasta aiheutuvat vaikutukset saamelaisten oikeudelle alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä harkita mahdollisten haittojen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Samanaikaisesti saamelaiskäräjillä on ollut lausunnolla lukuisia muitakin kullanhuuhdontalupahakemuksia eikä se selvityksen antamiselle annetun määräajan pidentämisestä huolimatta ole antanut selvitystään. Saamelaiskäräjät on muun ohella Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle osoittamassaan 27.4.2012 päivätyssä esityksessä todennut, että se ei resurssitilanteensa takia pysty vastaamaan lausuntopyyntöihin pyydetyssä aikataulussa. Se onkin pyytänyt virastoa odottamaan saamelaiskäräjien lausuntojen valmistumista ja pidättäytymään päättämästä kullanhuuhdontalupahakemuksista ennen kuin kaivoslain 38 §:n mukainen menettely on toteutettu. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ei esitykseen ole kuitenkaan suostunut vaan se on antanut päätöksen A:n 27.12.2011 vireille paneman hakemuksen johdosta 6.6.2012.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ei ole menetellyt sinänsä lainvastaisesti ratkaistessaan asian selvityksen antamiselle annetun määräajan päätyttyä, vaikka se ei ole saanut saamelaiskäräjiltä kaivoslain 38 §:n 1 momentissa tarkoitettua selvitystä. Asiakirjoista ei kuitenkaan ilmene, että saamelaiskäräjille olisi selvityksen antamista varten toimitettu kaikilta osin selkeä ja kattava aineisto saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana mahdollisesti häiritsevistä alueiden käyttömuodoista hakemuksessa tarkoitetulla alueella ja sen läheisyydessä.

A:n lupahakemuksessa ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sen johdosta Metsähallitukselta, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Inarin kunnalta saamissa lausunnoissa ei puolestaan tarkastella kaivoslain 38 ja 50 §:ssä tarkoitettuja seikkoja niin yksityiskohtaisesti ja alueiden eri käyttömuodot huomioon ottaen, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto olisi yksinomaan näiden selvitysten perusteella voinut arvioida kullanhuuhdontaluvan myöntämisen edellytyksiä kaivoslain 50 §:n kannalta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ei ole selvittänyt kullanhuuhdontaluvan myöntämiselle saamelaisten kotiseutualueella mainitussa lainkohdassa asetettuja erityisiä edellytyksiä riittävästi. Tämä ilmenee erityisesti siitä, että kysymyksessä olevan kullanhuuhdontaluvan, muiden lähialueen lupien ja alueiden muiden käyttömuotojen mukaisen toiminnan vaikutuksia saamelaiskulttuurin ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta on sen päätöksessä arvioitu vain yleispiirteisesti.

Edellä lausutuista syistä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös on lainvastainen.

Katso tästä Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kokonaisuudessaan:

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1403502404022.html

Päätöksen johdosta Tukes joutuu käsittelemään uudelleen kaikki valituksen alla olevat luvat. Tukes selvittää nyt itselleen, mitä kullanhuuhdontalupahakemuksessa tulee selvittää luvan vaikutuksia saamelaiskulttuurin harjoittamiseen alueella. Samoin uusissa lupahakemusissa tulee hakijan ottaa huomioon, ettei luvan mukaisesta toiminnasta yksin tai yhdessä muiden lupien tai alueiden muiden käyttömuotojen kanssa aiheudu sellaista haittaa, joka olennaisesti heikentäisi edellytyksiä harjoittaa saamelaiselinkeinoja taikka muutoin ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria.

Lupien käsittely viivästyy selvitystöiden vuoksi. On myös vaara, että lupien käsittelymaksut nousevat lisääntyneiden selvitystöiden vuoksi.

Tukes antaa aikoinaan uudet ohjeet lupien hakemiseen.

Vaikka lupakäsittely viivästyy, niin kaivajien kannattaa kuitenkin hakea kullanhuuhdontalupa alueelle, joka kiinnostaa hakijaa, jotta saisi luvan vireille ja hakijalla on ensioikeus haetulle alueelle.

Kärsivällisyyttä kaikille lupahakijoille ja ymmärrystä viranomaisia kohtaan. He toimivat lain ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti.

Katso lupapäätöksiä Tukesin sivuilta:  http://tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/Kaivosviranomaisen-antamat-paatokset/Kullanhuuhdontapaatokset/